Vásárlási feltételek, ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely az EP-Szerviz Kft. (1163 Budapest Őrhalom u.9. Cg. 01-09-669392) mint eladó (Szolgáltató)
által a Megrendelővel vagy Üzemeltetővel kötött szerződésekre érvényes. 

1. Általános feltételek:

Megrendelőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, amely a Szolgáltatótól terméket rendel
Szolgáltatóval adásvételi vagy egyéb (szervizszolgáltatási,bérleti) szerződést köt a termékek kapcsán.

Terméknek a Szolgáltató által értékesített vagy bérbeadott irodai eszközök, nyomtatók, fénymásolók,
szkennerek stb. minősülnek.

A jelen ÁSZF-et kell alkalmazni a felek között létrejött valamennyi szerződésre, a Szolgáltató által
közölt minden árajánlatra, megrendelésre, rendelés-visszaigazolásra, kivéve, ha a felek a jelen ÁSZF
rendelkezéseitől egyedi megállapodásukban eltérnek.
A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a felek között a termékekkel kapcsolatos megállapodást,
ajánlatot, kikötést.

Az ajánlatokhoz átadott mellékletek, dokumentációk a Szolgáltató tulajdonában maradnak és csak
a szerződés szerinti célokra használhatók. Amennyiben a szerződés nem jön létre, ezeket a 
mellékleteket Szolgáltató számára vissza kell szolgáltatni.

A jelen ÁSZF-től bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató írásban elfogadta.

A Megrendelő saját általános szerződési feltételeinek alkalmazását Szállító kifejezetten kizárja.

A felek egyedi írásbeli megállapodásukban a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.

A Megrendelő a megrendelés elküldésével, az ajánlat elfogadásával kijelenti és elismeri, 
hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató honlapján keresztül megismerte és azokat 
magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Szolgáltatótól terméket megrendelni vagy átvenni.

Mindazok a szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolataikban megegyeztek,
illetve minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, csak akkor válik a szerződés
részévé, ha abban a Felek külön megállapodnak. Ugyanez vonatkozik az üzletágban a hasonló jellegű
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokásra is.


2.Megrendelés és szerződéskötés

Megrendelő megrendelés leadásával a Szolgáltatótól termékek leszállítását megrendeli. 
Megrendelő köteles az egyes megrendelésekben megjelölni a termék fajtáját, mennyiségét,
a teljesítés határidejét és helyét, a teljesítés ütemezését, valamint az adott megrendelés
teljesítésével kapcsolatos további lényeges és egyéb feltételeket. A megrendelés Szolgáltató
által történő visszaigazolása – akár a lényeges kérdéseket nem érintő eltérésekkel – elfogadásnak
minősül, kivéve, ha eltérés esetén a Megrendelő tiltakozik az eltérő feltételek ellen.

A felek közötti megállapodás a megrendelés Szolgáltató által történő írásbeli elfogadásával jön létre.
Amennyiben a felek külön megállapodást kötnek, az csak a mindkét fél által történő aláírással jön létre. 

Az árakat a Szolgáltató árlistája tartalmazza. A Szolgáltató az árlistáiban, illetve az ajánlataiban
szereplő árakat megváltoztathatja, különösen, ha ezt árfolyamváltozás indokolja, kivéve, ha az árak
érvényességi időtartamát az árlistában vagy az ajánlatban meghatározta.
Az árak esetleges változását a Szolgáltató köteles a visszaigazolásban jelezni, amelyek csak akkor
lesznek érvényesek, ha azokat a Megrendelő elfogadja.A Megrendelő köteles a megrendelt árut átvenni
és annak ellenértékét a megállapodott határidőre kiegyenlíteni. 


3.Árak:

Mindenkor a kiszállítás napján hatályos árak érvényesek.
Áraink megadásánál ÁFA nélküli ár értendő. A nettó ár után felszámított ÁFA a kiszállítás
napján érvényes mértékben kerül felszámításra.

Az árak székhelyünkön vagy a Megrendelőnél (Üzemeltetőnél) történő átadással, csomagolva értendők. 

Belföldi kiszállításoknál fuvarozó igénybevétele esetén Szolgáltató jogosult a kiszállítási költséget
felszámítani, a kiszállítási költséget a Megrendelő viseli abban az esetben is, ha a szállítást
a Szolgáltató végzi. A biztosítási és egyéb járulékos költségeket a Megrendelő viseli. 
A Szolgáltató csomagoló anyagot nem vesz vissza.

Amennyiben a megrendelés lezárását követően külön, a visszaigazolásban nem rögzített igények
jelennek meg, Szolgáltató jogosult az ebből eredő költségeket külön leszámlázni. 
Ugyanez érvényes olyan műszaki részletek felmerülésekor, amelyek a megrendelés/ajánlat megkötésekor
nem voltak ismertek és többletköltséget jelentenek.


4. Szállítási feltételek:

A Szolgáltató a szállítási határidőket elvárható gondossággal és a Megrendelő munkaidejéhez és igényeihez
alkalmazkodva adja meg. A szállítási határidő a megrendelés minden részletének tisztázását követően,
a visszaigazolásban foglaltak szerint kezdődik.

A szállítási határidő meghosszabbodik előre nem látható gátló tényezők felléptekor, melyeket Szolgáltatónak
a tőle elvárható gondosság ellenére sem áll módjában kiküszöbölni. Ilyen gátló tényező pl. a Gyártóknál
vagy a beszállítóknál fellépő üzemzavarok, a kellékanyag ellátás késedelme vagy hasonló okokra visszavezethető
szolgáltatás kiesés. Ugyancsak meghosszabbodik a szállítási határidő, ha a Megrendelő a megrendelés
Szolgáltató általi visszaigazolását követően olyan változtatásokat kér, melyek a szolgáltatási folyamatot
meghosszabbítják.

A késedelem jogkövetkezményei alkalmazásától a Felek abban az esetben eltekintenek, ha a késedelem oka
– minden kétséget kizáróan - vis maior (pl.elemi kár: árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófa stb.).

Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a szállítási határidő szándékos túllépése miatti esetben áll fenn. 

Az áru kiszállítása a Megrendelő által megjelölt helyre a Megrendelő kockázatára történik. 
A Megrendelő kockázata a szállítójárműre történő felrakodást követően kezdődik, akkor is, ha ez a Szolgáltató járműve.
A Szolgáltató a kiszállításokat csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére és költségére biztosítja.
Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató jogosult rész-szállításokat teljesíteni. A rész-szállítások
külön szállításként kerülnek elszámolásra.

A teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a terméket átveszi a Szolgáltatótól vagy az a fuvarozónak
átadásra került.

A szállítás teljesítésének igazolása munkalap vagy szállítólevél kiállításával történik, amelyen a
Felek a szállítást – nevük és a dátum feltüntetésével – aláírásukkal igazolják.
Amennyiben szállítási kár vagy veszteség következik be, azt haladéktalanul jelezni kell a Szolgáltató
számára, - fuvarozó közreműködése esetén - annak kár- illetve veszteségigazolásának egyidejű mellékelésével.
A sérült árut a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsájtani.

Amennyiben a Szolgáltató a szállítással késedelembe esik, a Megrendelő köteles 15 napos póthatáridő
tűzésével felszólítani a teljesítésre, elállásra csak a póthatáridő eredménytelen eltelte után jogosult.


Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben vis maior miatt késik a szállítással vagy a megrendelés
teljesítésével. Ha a felek között nem jön létre megállapodás a szállítási határidők módosításáról,
a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, míg a Megrendelő ilyen esetben a megállapodott szállítási határidőt
követő 30 nap elteltével jogosult elállni a szerződéstől.


5. Mennyiségi és minőségi kifogások, a kárveszély átszállása:

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból - az átvételt követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 5 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével 
vagy állapotával kapcsolatban bármilyen eltérést tapasztal, köteles ezeket jegyzőkönyvben rögzíteni,
és azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles a Szolgáltatónak eljuttatni.
Fentiek elmulasztása esetén a szállítás szerződésszerű teljesítésnek minősül és a Megrendelő elveszíti
azt a jogát, hogy a termék mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben
bármilyen igényt érvényesítsen.

Amennyiben a termék átvételekor a termék csomagolása sérült, hiányos vagy hibás, Megrendelő köteles
erről az átvételt megelőzően jegyzőkönyvet felvenni, és csak a jegyzőkönyv fuvarozó általi átvételét
követően veheti át a terméket. A sérült, hiányos vagy hibás csomagolásról Megrendelő haladéktalanul
köteles értesíteni a Szolgáltatót.

Amennyiben a Megrendelő a mennyiségi vagy minőségi kifogást alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles
a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Szolgáltatónak megtéríteni.

A termék Megrendelőnek történő átadásával a kárveszély átszáll a Megrendelőre, illetve a fuvarozónak
történő átadással a fuvarozóra.

Amennyiben a Megrendelő általi átvétel a Szolgáltató határidőben történő teljesítését követően nem,
nem határidőben, vagy nem teljes egészében következik be, a Megrendelő átvételi késedelembe kerül.
Ettől az időponttól kezdve a kárveszély a Megrendelőre száll át. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult
a terméket a Megrendelő kockázatára és költségére választása szerinti módon feladni, vagy beraktározni.
Ezen időponttól kezdődően az áru minden tekintetben szerződés szerint leszállítottnak minősül és a 
Megrendelő köteles a szállítás esetén esedékes, vagy a szállítástól függő fizetéseket haladéktalanul 
teljesíteni. 

A csomagolás kizárólag a kereskedelemben szokásos módon történik, amennyiben ettől eltérő csomagolásra
nem jött létre külön megállapodás.


6.A tulajdonjog fenntartása:

Valamennyi, a Megrendelőnek átadott termék a vételár teljes kiegyenlítéséig Szolgáltató tulajdonában 
marad, függetlenül attól, hogy az kinek a birtokában van. Ez vonatkozik a tesztelés vagy bemutató 
céljából szállított termékekre is, amelyeket a Megrendelő csak a Szolgáltató által meghatározott célra
használhat.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tulajdonjog fenntartással átadott terméket a Megrendelő
bármely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén, Megrendelő telephelyén visszavegye.A Megrendelő
köteles a Szolgáltató bejutását lehetővé tenni és a terméket visszaszállításra biztosítani, az elszállítást
semmilyen módon, sem közvetve, sem közvetlenül nem akadályozhatja, hiúsíthatja meg.

Amennyiben a Megrendelő a leszállított árut továbbértékesíti, úgy azt határidőben történő fizetés esetén
értékesítheti a szabályos üzleti tevékenysége során, a vételár kiegyenlítéséig foglaló vagy biztosíték,
zálog tárgya az átvett termék nem lehet, azt a Megrendelő semmilyen módon nem terhelheti meg, azzal
sajátjaként egyéb más módon sem rendelkezhet.
Továbbértékesítés esetén a Megrendelő - kártérítési kötelezettsége mellett - köteles a harmadik
személyt a tulajdonjog fenntartás tényéről tájékoztatni és egyidejűleg vételár-követelését a Szolgáltatótól
engedményezni és a Szolgáltatót a továbbértékesítés minden lényeges feltételéről, a termék 
felhasználási módjáról tájékoztatni. 


7. Fizetési feltételek, a késedelem következményei:

A Megrendelő köteles a termék vagy szolgáltatás átvételekor a kiállított
számla összegét megfizetni (átutalni), amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodnak meg.

Nagyobb értékű termékek megrendelésekor a Szolgáltató jogosult előleget kérni, melynek mértéke
a megrendelt termék értékét nem lépheti túl. Előleg kikötése esetén a szállítási határidő az előleg
a Szolgáltató bankszámlájára, vagy pénztárába történő beérkezésének napján kezdődik. 
Az ügylet a Megrendelőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a Szolgáltató az előleget
mindaddig jogosult kamatmentesen visszatartani, míg a terméket más felhasználó felé nem értékesíti.

A Szolgáltató számláiban feltüntetett vételárat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
mértékű ÁFA terheli, melyet Megrendelő köteles megfizetni.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének késleltetésére.

A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, amikor az ellenérték jóváírásra került a Szolgáltató 
bankszámláján/készpénzben pénztárába befizetésre került.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak
megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesít.A Szolgáltató jogosult a késedelmi kamatot meghaladó
mértékű kárigényét érvényesíteni, továbbá Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató részére az
igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató jogosult teljesítését felfüggeszteni, 
szüneteltetni. Szállító a szüneteltetés/felfüggesztés ideje alatt nem esik késedelembe és a Megrendelő
semmilyen igényt nem érvényesíthet vele szemben.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási eljárás indul, a Szolgáltatóval
szemben fennálló még le nem járt tartozása a felszámolási eljárás megindulását elrendelő jogerős bírósági
végzésnek a Cégközlönyben való megjelenésének napján lejárttá válik. /Cstv. 35. § /1/
Mindez érvényes a Megrendelő ellen indult csődeljárás esetén is. 
Ilyen esetben a Szolgáltató a már leszállított áru ellenértékét azonnali hatállyal követelheti, 
a még nem teljesített megrendelést pedig csak a vételár előzetesen történő kiegyenlítése esetén 
köteles teljesíteni.

Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató jogosult
a tartozás kiegyenlítéséig a teljesítést megtagadni. 

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltató
jogi képviselője írásban, 8 napos póthatáridő tűzésével felszólítja tartozása kiegyenlítésére. 
Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének ezen póthatáridő(k)ben sem tesz eleget.A Szolgáltató
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és jogos követelését bírósági úton (akár felszámolási eljárás útján)
érvényesíteni. 

Megrendelő kizárólag a felek megállapodása alapján jogosult a vételár visszatartására és a vételárral
szembeni beszámításra (bármilyen jogcímen, így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési jogcímen).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy új vevő, megrendelő első megrendelése esetén a teljesítést
előlegfizetéstől tegye függővé.


8.Szavatosság

A Szolgáltató szavatosságot vállal az általa szállított vagy szolgáltatott termék kifogástalan minőségéért.
A Szolgáltató ajánlataiban, termékleírásáiban,feltüntetetthez képest műszaki változások nem képezhetik
reklamáció alapját mindaddig, míg a felhasználási célnak megfelelnek a termékek. 
Ugyanez érvényes olyan hibákra, melyek a termék alkalmazhatóságát nem befolyásolják. 
A Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismerte
vagy ismernie kellett volna.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.
A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A termékkel kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogást a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb
8 napon belül írásban, pontos leírással, a bizonylatok, szállítólevél csatolásával, valamint a számlaszám
megadásával köteles a A Szolgáltató részére bocsájtani.
A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak
tekintendő.

Nincs helye reklamációnak olyan eltéréseknél, melyek nem haladják meg a szakmában szokásos mértéket,
illetve ha a minőségi irányelvek által előírt követelményeken belül maradnak.
Jelentéktelen hiba miatt, valamint olyan esetben sincs helye elállásnak, amikor az elállás feltételeinek
bekövetkezését Megrendelő felróható magatartása idézte elő.
Nem tekinthető hibának a katalógusokban foglaltaktól vagy a korábban leszállított termékektől való 
kisebb, jelentéktelen eltérés.

Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
A termék kicserélése esetén a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kicserélt termékre újból kezdődik.

Szavatossági igény nem érvényesíthető az alábbi esetekben:
-szakszerűtlen, rendeltetésellenes üzembe helyezés, használat, 
-kezelési utasítások be nem tartása;
-helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, nem gyártási eredetű meghibásodás;
-a terméken végzett bármilyen idegen beavatkozás vagy önhatalmú változtatás;

9.Felelősség

A Szolgáltató felelőssége csak az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért
áll fenn. A Szolgáltató a Megrendelő speciális körülményeiből adódó bármilyen következményi káráért,
esetleges elmaradt hasznáért, valamint a prospektusokban, katalógusokban és egyéb írásos anyagokban
szereplő esetleges téves adatokért nem vállal felelősséget. 


A Szolgáltató kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig áll fenn.

Felek a szerződéses kötelezettségeik teljesítését érintő körülményekről haladéktalanul és teljes
körűen kötelesek tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősek. 
Feleknek tudomása van arról, hogy a 2013. évi V. törvény ("Ptk.”) alapján a szerződést megelőző 
tárgyalások során tájékoztatni kötelesek egymást a szerződést érintő lényeges kérdésekről és feltételekről.
Ennek elmulasztása esetén az esetleges kártérítésre jogosult fél - a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett
káron túlmenően – egyéb károkat és elmaradt vagyoni előnyt kizárólag olyan mértékben érvényesítheti 
a károkozóval szemben, amilyen mértékben bizonyítani tudja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges
következménye a jelen szerződés megkötésének időpontjában a károkozó fél számára előrelátható volt.


10.A szerződés időtartama, felmondása és azonnali hatályú felmondása

A felek közötti szerződés határozatlan vagy határozott időtartamra jött létre.

A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel megszüntetni.
A Szolgáltató jogosult a szerződést Megrendelő súlyos szerződésszegése, így különösen az alábbi esetekben
azonnali hatállyal felmondani:

-a Megrendelő ellen felszámolási-, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás
   megindítását Megrendelő maga kezdeményezi;
-amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően
   a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak
-amennyiben részszállítások esetén Megrendelő az esedékes részszámlát – A Szolgáltató felszólítás
   ellenére, az ott megjelölt póthatáridőn belül – nem egyenlítette ki;
-a szerződést érintő lényeges körülménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, 
   vagy bármilyen kötelezettségét megszegte és azt – A Szolgáltató erre vonatkozó felhívását követően –
   5 napon belül nem orvosolta
-a Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a A Szolgáltató szemben, amely a Szolgáltatót hátrányos
   megítélését eredményezheti.

Amennyiben a fentiek bármelyike bekövetkezik, A Szolgáltató jogosult további teljesítéseit felfüggeszteni.

A szerződés bármilyen módon való megszűnése semmilyen vonatkozásban sem érinti a Megrendelőnek a 
A Szolgáltatóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésének
kötelezettségét.

Elállásra bármelyik fél kizárólag akkor jogosult, ha felajánlja az általa kapott szolgáltatás
egyidejű visszaadását.
Amennyiben a A Szolgáltató elállására az ajánlat késedelmes elfogadása vagy a Megrendelő fizetési
késedelme miatt kerül sor, A Szolgáltató jogosult a megrendelés értékének 30 %-ának (+ÁFA) megfelelő
összegű meghiúsulási kötbért felszámítani.

Amennyiben A Szolgáltató a Megrendelőnek felróható okból eláll a szerződéstől, Megrendelő köteles
megtéríteni A Szolgáltató az ezzel okozott károkat, ideértve a következményi károkat és az 
elmaradt hasznot is.


11.Különleges feltételek szervíz és karbantartási szolgáltatások

Szerviz- és karbantartási szolgáltatások esetén a Felek között jogviszony tipikusan úgy jön létre,
hogy a A Szolgáltató munkatársa a Megrendelőnél rögzíti a konkrét megrendelés Felek által lényegesnek
ítélt feltételeit, amelyről a Megrendelő egy automatikus visszajelzést kap
e-mailben. A Felek közötti jogviszony az e-mail Megrendelő postafiókjába történő megérkezésével
jön létre.

Szerviz- és karbantartási szolgáltatások esetén a szállítást tipikusan A Szolgáltató végzi.
Amennyiben A Szolgáltató részére készülékeket átadtak, a javítási díj kifizetésekor vehető át.
Minden elvégzett munka készpénzben vagy átutalással fizetendő, kivéve, ha más írásos megegyezés született.
A díj határidőben történő kiegyenlítésének hiányában A Szolgáltató a díj kifizetéséig vagy más
megfelelő biztosíték nyújtásáig a terméken visszatartási jog illeti meg.

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból – az átvételt követően haladéktalanul,
de legkésőbb 3 napon belül köteles megvizsgálni, rendeltetésszerűen kipróbálni és meggyőződni 
annak megfelelő működéséről.

Ilyen esetekben A Szolgáltató szavatossági kötelezettsége az általa elvégzett munkára korlátozódik,
A Szolgáltató semmilyen következménykárért, elmaradt haszonért stb. nem felelős.

A Szolgáltató a szaktanácsadói tevékenysége során nem tartozik kártérítési felelősséggel,
kivéve, ha bizonyíthatóan szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal járt el. 


12.Eljáró bíróság

Jogviták esetére a felek – értékhatártól függően – a Pesit Központi Kerületi Bíróság, illetve
a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


13.Vegyes rendelkezések:


Megrendelő a A Szolgáltató szemben fennálló esetleges bármilyen követelését kizárólag a A Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélyével engedheti át harmadik személynek, csak így engedményezheti, illetve
terhelheti meg. Az ilyen követelés beszámítása szintén csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával
lehetséges.

Megrendelő hozzájárul, hogy A Szolgáltató kezelje és feldolgozza adatait. A Szolgáltató tanácsadói
(könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek stb.) szintén jogosultak ezen adatok megismerésére.

A Szolgáltató és Megrendelő egyaránt köteles a köztük létrejött jogviszonnyal, annak teljesítésével
kapcsolatban egymásnak átadott dokumentumokat és megismert információkat szigorúan bizalmasan kezelni
és kizárólag a szerződésben rögzített célokra használni. A munkatársak és az esetlegesen közreműködő
harmadik személyek (alvállalkozók stb.) kötelesek a fenti rendelkezések betartására.
Felek valamennyi ilyen jellegű információt, adatot üzleti titoknak minősítenek, melyek megőrzésére
a köztük létrejött jogviszony megszűnése után is kötelesek.
Valamennyi írásbeli értesítést a felek mindenkori székhelyére tértivevényes ajánlott küldeményként
kell megküldeni. Az ilyen küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő 3. munkanapon akkor 
is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt
megtagadta.

Felek – sürgős esetben - írásbelinek fogadják el az értesítést faxon vagy e-mailben is 
(ha az visszaigazolható), de lényeges körülmények esetén az értesítésnek tértivevényes 
ajánlott küldemény útján is meg kell történnie.

Kelt: Budapest 2017.augusztus 15.